Tính năng

Phần mềm hóa đơn điện tử T-VAN HILO giúp dễ dàng tạo lập, phát hành, quản lý hóa đơn với nhiều tính năng cao cấp, phù hợp đa dạng loại hình, quy mô doanh nghiệp

Tính năng cơ bản

1

Tạo lập – Phát hành – Điều chỉnh – Thay thế – Xóa bỏ hóa đơn

2

Gửi hóa đơn cho khách hàng qua phương tiện điện tử: Email, SMS…

3

Lập & xuất các báo cáo với những trường thông tin có liên quan

4

Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu hoặc lựa chọn từ thư viện mẫu có sẵn

5

Quản lý tài khoản truy cập và phân quyền cho từng nhân viên

6

Tự động cập nhật phiên bản mới khi có thay đổi về nghiệp vụ

Tính năng nâng cao

1

Đa dạng hình thức tích hợp hóa đơn điện tử với những phần mềm quản lý có sẵn

2

Truyền nhận dữ liệu hóa đơn giữa nhiều điểm xuất hóa đơn, giữa nhiều cấp quản lý

3

Xử lý chính xác lượng hóa đơn điện tử lớn, liên tục 24/7

4

Tính năng phân quyền và quản lý nhiều cấp phù hợp mô hình tổ chức

5

Cổng ký tiện dụng: Một chữ ký số dùng cho nhiều điểm xuất hóa đơn

6

Phê duyệt hóa đơn, gửi xác thực cùng lúc nhiều hóa đơn

Mô hình triển khai hóa đơn điện tử

Mô hình tích hợp các phần mềm có sẵn của doanh nghiệp

Hỗ trợ truyền nhận dữ liệu từ phần mềm SAP, ERP, CRM, phần mềm kế toán và các phần mềm khác