Hilo invoice / Báo giá hóa đơn điện tử

Báo giá hóa đơn điện tử

Phí khởi tạo

Chỉ thu một lần

(01 MST)

1.000.000

Bao gồm phí khởi tạo phần mềm Hóa Đơn Điện Tử và phần mềm Nhận Truyền Hóa Đơn

Phần mềm Hóa đơn điện tử Hilo-Invoice

Đã bao gồm phí truyền nhận hóa đơn

(Hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC)

500.000

Số lượng hóa đơn tối đa 300 hóa đơn
(Đã bao gồm phí truyền nhận hóa đơn)

HIN 300

750.000

Số lượng hóa đơn tối đa 500 hóa đơn
(Đã bao gồm phí truyền nhận hóa đơn)

HIN 500

1.000.000

Số lượng hóa đơn tối đa 1.000 hóa đơn
(Đã bao gồm phí truyền nhận hóa đơn)

HIN 1.000

3.000.000

Số lượng hóa đơn tối đa 5.000 hóa đơn/năm
(Đã bao gồm phí truyền nhận hóa đơn)

HIN 5.000

5.000.000

Số lượng hóa đơn tối đa 10.000 hóa đơn
(Đã bao gồm phí truyền nhận hóa đơn)

HIN 10.000

Hilo-Invoice Max

Giải pháp tích hợp theo yêu cầu

Phiên bản tích hợp

Tích hợp phần mềm Hilo-Invoice với phần mềm quản lý sẵn có của doanh nghiệp thành một hệ thống khép kín trong tất cả các khâu của quá trình xuất hóa đơn